Tomi Korpi
vasemmisto logo
21.04.2021

Lainsäädäntö lahtelaisen kuntapäättäjän työssä: velvollisuudet ja oikeudet

1.Kuntalaki edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä

Tulevaisuuden Lahti luodaan yhdessä ja yhteistyössä. Tulevien kuntapäättäjien on kiinnitettävä enemmän huomiota oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja eri väestöryhmien tasavertaiseen kohteluun. (Pekola-Sjöblom 2021) Kuntalain mukaan Lahden kaupungin tulee edistää lahtelaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Finlex 2015). Taloudellinen kestävyys saavutetaan esimerkiksi kierrättämällä ja käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja ja sosiaalinen kestävyys takaa kaikille ihmisille mahdollisuuden perustarpeisiin, kuten ruokaan, koulutukseen ja sananvapauteen  (Lahti & Rönkä 2006, Opetushallitus 2021). Ympäristöllisesti kestävä kehitys viittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä päästöjen ja ihmistoiminnan sopeuttamiseen ympäristön kanto- ja uusiutumiskyvyn mukaan (Opetushallitus 2021).

2. Oikeus riittäviin ja terveyttä edistäviin peruspalveluihin

Terveydenhuoltolain mukaan Lahden kaupungin on osoitettava riittävästi voimavaroja Lahden peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin (Finlex 2010). Vuonna 2018 Lahden saama valtionosuus on ollut 195 442 000 euroa (Kuntaliitto 2018) ja se kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjastot, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen (Valtionvarainministeriö 2021). Lisäksi terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla tulee edistää ja seurata myös oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta (Finlex 2013).  Lahtelaisena kuntapäättäjänä tulee vaatia riittäviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita, koska oikeus niihin on turvattu laissa.

3. Lainsäädäntö antaa raamit luotettavaan päätöksentekoon

Hyvä lainsäädäntö tarkoittaa lahtelaisen kuntapäättäjän työssä erityisesti raameja ja toiminnan ohjausta esimerkiksi siihen, kuinka Lahden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, mutta myös kaikki peruspalvelut tulee järjestää ja kuinka ne voidaan järjestää. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex 1992) ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex 2000) esimerkiksi sisältävät määräykset, että lahtelaisella on oikeus laadultaan hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

4. Luottamus rakennetaan

Tulevien Lahden kuntapäättäjien tulee osata ajatella strategisesti ja kantaa vastuunsa lainsäädäntö huomioiden. Yhteisöllisyyden rakentaminen tukee oikealla tavalla Lahden kaupungin ja lahtelaisten vuorovaikutusta. Lahden vahvuuksia tulee käyttää tehokkaasti hyödyksi, mutta eri näkemyksiä tulee kuunnella ja eri tarpeet on soviteltava. (Kuntaliitto 2021a) On tutkittu, että kuntalaisten luottamus poliittisiin kuntapäättäjiin oman kunnan kehittämisessä vaatii vielä kehittämistä. Kuntalaisten luottamus kunnan päätöksentekoon on yhteydessä mm. näkemykseen kunnan talouden hoidosta sekä kuntapäättäjien näkemyksiin oman kunnan päätöksentekoilmapiiristä. (Pekola-Sjöblom 2021) Luottamussuhde on hyvin vuorovaikutteinen, mutta se on kuntapäättäjälähtöinen.

5. Lainvoimaiset kuntapäätökset

Lahden kaupungin kestävän kehityksen, terveyden ja elinvoiman edistäminen lukee siis laissa. Lahden strategian ja lain tunteminen, päätöksien huolellinen valmistelu ja yhteinen keskustelu ovat ensisijaisia tehtäviä käydä läpi, kun tehdään kuntapäätöksiä Lahdessa (Kuntaliitto 2021a) ja lainvoimaiset kuntapäätökset ovat lahtelaisen kuntapäättäjän oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tulevaisuuden lahti tarvitsee laintuntevia kuntapäättäjiä

Kiitos mielenkiinnosta,

Tomi Korpi – Poliitikko

2.     Lähteet

 1. Finlex. 1992. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 (Luettu 21.04.2021).
 2. Finlex. 2000. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812 (Luettu 21.04.2021).
 3. Finlex. 2010. Terveydenhuoltolaki 1326/2010. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 (Luettu 21.04.2021).
 4. Finlex. 2013. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 (Luettu 21.04.2021).
 5. Finlex. 2015. Kuntalaki 410/2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D (Luettu 21.04.2021).
 6. Kuntaliitto. 2018. Kuntien valtionosuudet 2010-2018, aikasarja (excel). https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/vosaikasarja%202010-18_3.xlsx (Luettu 21.04.2021).
 7. Kuntaliitto. 2021. Kuntapäättäjä-palvelu. https://www.kuntaliitto.fi/kuntapaattaja (Luettu 21.04.2021).
 8. Lahti K & Rönkä A. Biologia: Ympäristöekologia. Helsinki:WSOY 2006.
 9. Opetushallitus. 2021. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. https://peda.net/poke/projektit/luva_hankkeet/Up-hanke/Ymp%C3%A4rist%C3%B6-1val3/aihe1 (Luettu 21.04.2021).
 10. Pekola-Sjöblom M. 2021. Kuntalaistutkimus 2020: kuntalaisten luottamus kunnan
  päätöksentekoon ja päättäjiin. https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liitediat%2014.4.2021%20tiedotteeseen_Luottamus%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekoon.pdf (Luettu 21.04.2021).
 11. Valtionvarainministeriö. 2021. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus. https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valtionosuus (Luettu 21.04.2021).

Takaisin etusivulle