Etusivu

3 Koulutus

Itä-Suomen yliopisto UEF 2022

Terveystieteiden maisteri, Liikunta- ja urheilulääketiede (9/2019-12/2022)

Erikoistuminen liikuntalääketieteeseen: Syvensin tietämystäni fyysisen aktiivisuuden ja liikuntasuorituksen biologisista mekanismeista.

Ravitsemusasiantuntemus: Kehitin osaamistani urheiluravitsemuksessa, ymmärtäen optimaalisen suorituskyvyn ja palautumisen ravitsemustarpeet.

Innovatiivinen tutkimus: Pro gradu työssäni “Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention tuloksiin” tutkin fyysisen aktiivisuuden psykologisia näkökohtia erityisesti ikääntyneillä, pyrkien parantamaan liikuntainterventioiden tehokkuutta.

Mentorointi ja kasvu: Hyödyin dosentti Mika Venojärven ohjauksesta, syventäen ymmärrystäni liikunta- ja urheilulääketieteen monimutkaisista konsepteista ja kehittäen taitojani potilasarvioinnissa, liikuntaohjelmien suunnittelussa ja terveydenhuollon tutkimuksessa.

Henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys: Koulutus muokkasi syvästi lähestymistapaani liikunta- ja urheilulääketieteeseen, yhdistäen näyttöön perustuvan tiedon potilasempatiaan.

Vaikutus ja asiantuntemus: Olen valmis kohtaamaan terveydenhuollon haasteita ja sitoutunut parantamaan hyvinvointia ja suorituskykyä erikoistuneiden interventioiden kautta, vakiinnuttaen asemani terveydenhuollon ja liikuntalääketieteen asiantuntijana. Lue lisää täältä.

Itä-Suomen yliopisto UEF 2017-2018

Urheiluravitsemuksen asiantuntijuus: Olen erikoistunut urheiluravitsemukseen, mikä näkyy korkeana arvosanana opinnoissani.

Urheilijoiden ravitsemus: Osaamiseni kattaa urheilijoiden ja aktiivisten henkilöiden ravitsemusstrategiat.

Suorituskyvyn optimointi: Kyky kehittää ravitsemussuunnitelmia urheilusuorituksen ja palautumisen tehostamiseksi.

Sovellus terveydenhuollossa: Koulutukseni on keskeinen osa liikuntaravitsemusneuvontaa terveydenhuolto- ja kuntoilualoilla.

Kattava ymmärrys: Minulla on syvällinen tietämys fyysisen aktiivisuuden ja urheilun ravitsemustarpeista.

Lue lisää täältä.

Laurea – Arcada – Hus 2016-2017

Digitaalisen terveydenhuollon integraatio: Erikoistumiskoulutus digitaalisten ratkaisujen yhdistämiseen terveydenhuoltojärjestelmiin tehokkuuden ja potilashoidon parantamiseksi.

Monialainen yhteistyö: Koulutukseni sisälsi työskentelyn IT-, sosiaali-, talous- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Strateginen kehittäminen: Keskityn terveydenhuollon digitaalisen muutoksen strategioihin.

Kattava ymmärrys: Syvällinen käsitys digitaalisen terveydenhuollon mahdollisuuksista palveluiden parantamisessa.

Haasteiden navigointi: Osaan käsitellä teknologian, terveydenhuollon politiikan ja potilastarpeiden monimutkaisia yhteyksiä.

Käyttäjälähtöiset ratkaisut: Priorisoin käyttäjälähtöisten, kestävien ja ajankohtaisten suuntausten mukaisia digitaalisen terveydenhuollon ratkaisuja.

Valmistautuminen tuleviin rooleihin: Koulutukseni on olennainen osa valmistautumistani teknisen asiantuntemuksen ja syvällisen terveydenhuollon ymmärryksen vaativiin tehtäviin.

Digitaalisen terveydenhuollon lähestymistavan muovaaminen: Osallistumiseni tähän ohjelmaan on merkittävästi muokannut tapaani kehittää ja toteuttaa tehokkaita digitaalisen terveydenhuollon ratkaisuja.

Lue lisää täältä.

Helsingin yliopisto 2015-2016

Psykologian perusopinnot:

Syvällinen ymmärrys aivojen toiminnasta: Olen saavuttanut kattavan käsityksen aivojen toiminnasta, ajatteluprosesseista ja oppimismekanismeista.

Neuropsykologian osaaminen: Olen oppinut tunnistamaan neuropsykologiset mekanismit, jotka vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Soveltaminen terveydenhuollossa ja organisaatioissa: Koulutukseni on ollut arvokas työssäni, sillä se mahdollistaa psykologian periaatteiden soveltamisen ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen terveydenhuollossa ja organisaatioissa.

Viestinnän ja tiimityön tukeminen: Psykologian taitoni auttavat parantamaan potilashoitoa ja tiimien dynamiikkaa, tehden minusta monipuolisen ammattilaisen alallani.

Lue lisää täältä.

Arcada – Hus 2013-2015

Taitava Fysioterapeutti 

 • Oppilaitos: Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS) ja Arcada ammattikorkeakoulu yhteistyössä 2013-2015 välisenä aikana työnohessa
 • Vaikutus ja soveltaminen: Suoritin tämän erikoistumiskurssin, joka keskittyi potilashoidon laadun parantamiseen HUS:n strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset taidot:

 • Ammattitaito: Kehitin urakehitystäni ja ammatillista pätevyyttäni terveydenhuollossa.
 • Potilashoidon laatu: Opin edistyneitä menetelmiä potilaan arvioinnissa, hoitosuunnittelussa ja toteutuksessa, painottaen potilasturvallisuutta ja tehokasta terveydenhuoltoa.
 • Näyttöön perustuva käytäntö: Yhdistin tutkimustulokset kliiniseen päätöksentekoon, varmistaen tehokkaat ja tieteellisesti perustellut hoitomenetelmät.
 • Jatkuva parantaminen: Korostin hoidon prosessien arvioinnin ja parantamisen tärkeyttä optimaalisen potilashoidon saavuttamiseksi.
 • Vuorovaikutustaidot: Paransin kommunikointistrategioitani ja tiimityöskentelytaitojani, jotka ovat olennaisia moniammatillisissa terveydenhuollon ympäristöissä.
 • Johtamistaidot: Valmistauduin edistyneempiin rooleihin urallani parantuneen johtajuuskoulutuksen kautta.
 • Kokonaisvaikutus: Tämä kattava koulutus vahvisti merkittävästi asiantuntemustani fysioterapeuttina, varustaen minut edistyneillä potilashoidon taidoilla, näyttöön perustuvan käytännön tiedolla ja johtamiskyvyillä.

Lue lopputyöstäni lisää täältä.

Lahden ammattikorkeakoulu 2008

Fysioterapeutin kandidaatin tutkinto

 • Oppilaitos: Lahden ammattikorkeakoulu
 • Opiskeluaika: syyskuu 2004 – joulukuu 2008

Keskeiset taidot:

 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa: Osaan käsitellä asiakkaita huomioiden fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.
 • Tehokas viestintä: Olen kehittänyt kykyäni kommunikoida empaattisesti ja selkeästi, rakentaen luottamusta ja ymmärrystä.
 • Tutkimus ja arviointi: Olen taitava tekemään perusteellisia arviointeja ja hyödyntämään tutkimustietoa hoitosuunnitelmissa.
 • Terapeuttiset menetelmät: Hallitsen erilaisia menetelmiä asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseksi.
 • Teknologian hyödyntäminen: Osaan yhdistää teknologiaa fysioterapian arviointiin ja hoitoon.
 • Eettiset standardit: Noudatan korkeimpia eettisiä periaatteita, varmistaen asiakassalaisuuden ja ammatillisen integriteetin.
 • Anatomian ja fysiologian tuntemus: Olen rakentanut vankan perustan ihmisen anatomian, fysiologian ja biomekaniikan alueilla.

Vaikutus ja soveltaminen:

 • Koulutukseni on valmistanut minut parantamaan ihmisten terveyttä ja toimintakykyä, kohdaten monipuolisesti fysioterapian haasteita ja edistäen asiakkaiden elämänlaatua. 

Lue lisää täältä.

Hämeen rykmentti ja Aliupseerikoulu, Reservin kersantti 2003

Hämeen Rykmentti

 • Opiskeluaika: heinäkuu 2002 – kesäkuu 2003
 • Vaikutus ja soveltaminen: Muokkasi minua 30 viikon intensiivisellä ohjelmalla, jossa keskityttiin johtajuuden ja tiiminhallinnan kehittämiseen.

Keskeiset taidot:

 • Johtajakoulutus: Opetti perustaidot tiimien johtamiseen paineen alla, keskittyen nopeaan päätöksentekoon, strategiseen ajatteluun ja tehokkaaseen tiimin motivointiin.
 • Kouluttajakoulutus: Kehitin asiantuntemusta opettamisessa ja mentoroinnissa, parantaen kykyäni ohjata ja kehittää muita eri ammatillisissa ympäristöissä.
 • Sietokyky ja sopeutumiskyky: Kasvatin sietokykyä ja sopeutumiskykyä vaativien käytännön harjoitusten kautta, valmistautuen dynaamisiin ja haastaviin tilanteisiin.
 • Viestintätaidot: Terävöitin viestintätaitojani, jotka ovat olennaisia tehokkaassa johtajuudessa ja tiimin koordinoinnissa.
 • Eettinen johtajuus: Korostin eettisen johtajuuden ja vastuullisuuden merkitystä, muovaten ammatillista etiikkaani.
 • Siirrettävät taidot: Hankin ainutlaatuisen taitosetin, joka sisältää johtajuuden, koulutuksen ja tiiminhallinnan, ja joka soveltuu monenlaisiin ammatillisiin yhteyksiin.

Lue lisää täältä

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: