Pro Gradu

Tutkimus perustuu kvantitatiivisiin menetelmiin ja tässä rekisteritutkimuksessa on klassinen pitkittäinen koeasetelma, havaintoyksiköt on jaettu kolmeen itsenäisesti asuvaan vanhusryhmään: kaatumista ei-pelkääviin, kaatumista pelkääviin kodin ulkopuolella asioiviin ja kaatumista pelkääviin, jotka eivät pysty asioimaan kodin ulkopuolella. Tutkimuksessa on tutkittavina fysioterapeutin Kaaos-klinikalla ja 6–12 kk sen jälkeen seurantakäynnillä käyneitä 65-vuotiaita ja vanhempia henkilöitä (n= 87, mediaani ikä 80, 91 % naisia). Kirjallisuushaulla tutkimus taustoitetaan ja haetaan korkeinta näytön tasoa yksittäisistä tutkimuksista eli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ja hyväksytään vain rekisteröidyt tutkimukset. Kirjallisuushaku on suoritettu Cochrane Libraryssa. Hakutuloksena on saatu 37 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joista 27 on löytynyt julkaisu.

"Suorituskykytestien alku- ja loppumittaukset

Osallistujille on tehty suorituskykytestien alkumittaukset ja loppumittaukset 6–12 kuukauden päästä. Aineistot analysoidaan R-ohjelmalla. 

"Kaatumis- ja murtumariskiasiakkaita

Kaaos-klinikka

Lahdessa toimivalle Kaaos-klinikalle on ohjattu asiakkaat, joilla epäillään osteoporoosia ja joilla on merkittävä kaatumis- ja murtumariski. Asiakkaat ovat ohjautuneet Kaaos-klinikalle joko terveydenhuollon ammattilaisten lähettämänä tai asiakas / läheinen on soittanut huolen ilmaannuttua. Lopulta puhelinhaastattelun perusteella on arvioitu, onko Kaaos-klinikka asiakkaalle oikea tutkimus- ja hoitopaikka. (Salomaa 2015) Klinikalla toteutetut fyysisen suorituskyvyn mittarit ovat olleet Toimiva-testit (Hamilas ym. 2000, Valtiokonttori 2000) ja liikuntaharjoitteluna on ollut Kaaos-klinikalla annettu fysioterapeutin ohjaus, yksilölliset harjoitusohjeet tai ryhmäharjoittelu yhteisellä päätöksellä. Ryhmään päätymisen esteenä on ollut mm. asiakkaan liikkumisen haasteet ja omaishoitajana toimiminen. Toimiva-testit on klinikalla todettu päteviksi testeiksi osoittamaan fyysisen suorituskyvyn haasteet suoraan henkilölle itselleen. 

"Aineisto potilastieto-järjestelmästä

Lahtelaisen Kaaos-klinikan aineisto on hankittu Pegasos-potilastietojärjestelmästä kesällä 2019. Tietojärjestelmästä fysioterapeutin teksteistä on poimittu: 

 1. vastaanottokäyntipäivämäärä, 
 2. tulokäynnin kuukausi, 
 3. ikä 
 4. sukupuoli 
 5. diabetes
 6. alzheimer
 7. parkinson
 8. aivoverenkiertohäiriö
 9. koettu terveydentila 
 10. MOI-indeksi 
 11. vanhempien/ sisaruksien lonkkamurtuma tai paha vanhuuden köyryselkä tai pituuden lyhenemä, 
 12. pituuden lyhentymä cm 
 13. kaatumiset, murtumat ja mieliala)
 14. tuolista ylösnoustessa käsien käyttö
 15. kuulo
 16. näkö
 17. muisti
 18. oma arvio liikuntakyvystä
 19. 500m vaikeus liikkua
 20. 2km vaikeus liikkua
 21. liikkuminen vaikeutunut 6kk
 22. liikkuminen vaikeutunut 12kk
 23. kodin ulkopuolella asiointi
 24. maksimaalinen kävelymatka
 25. paino
 26. pituus
 27. tupakointi
 28. alkoholin käyttö
 29. nukkuminen
 30. ravitsemus
 31. liikuntaharrastukset
 32. koettu tasapainovaikeus
 33. kaatumisen pelko
 34. kaatumisen pelon voimakkuus VAS-janalla
 35. VAS-kipujana
 36. PEF-mittaus, 
 37. oikealla ja vasemmalla jalalla seisominen
 38. tuolilta nousu viisi kertaa
 39. puristusvoima oikealla ja vasemmalla kädellä
 40. 10 metrin kävelynopeus ja siinä apuvälineen käyttö 

Kuvalähteet:  Canva® ja Shutterstock®

Share this: