ETUSIVU

Pro Gradu - Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention onnistumiseen

Johdanto

Projektini erityisosaaminen liittyi ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin.  Tein pro gradu -tutkielmani kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden kaatumispelon ja liikuntakyvyn yhteydestä. Työni otsikko on “Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention onnistumiseen. Kohorttitutkimus ikääntyneistä, joilla on osteoporoosi-, kaatumis- ja murtumariski”. Tutkielmani (Korpi 2022; 2021) antoi minulle syvällisen ymmärryksen näistä monimutkaisista ja tärkeistä aiheista.

Itä-Suomen yliopiston ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa suoritettu yhteistyöprojektini alkoi kesällä 2019 ja pro gradu hyväksyttiin julkaistavaksi syksyllä 2022. Projektin tutkimussuunnitelma, kandityöni, on esitetty täällä ja kirjallinen tuotos on täällä. Projektista on kirjoitettu tieteellinen artikkeli kansainväliseen lehteen, jonka julkaisemista yritetään vuoden 2024 aikana.

Osaaminen

Tutkimusmetodologia: osallistuin kohorttitutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen, joka antaa minulle vankan pohjan epidemiologisessa tutkimuksessa. Perinpohjainen suunnittelu on erityisen tärkeää, kun tarkastellaan ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia.

Monitieteinen- ja ammatillinen yhteistyö: tein yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, kuten liikuntalääketieteen, fysiatrian, yleislääketieteen ja datatieteiden asiantuntijoiden kanssa. Tämä monitieteinen lähestymistapa auttoi minua ymmärtämään ikääntyneiden terveyden monimutkaisuutta.

Data-analyysi: käytin tilastollisia menetelmiä tulosten analysoimiseen ja tulkintaan, mikä on välttämätöntä tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta.

Viestintä: esitin tutkimustulokset selkeästi ja ymmärrettävästi, mikä on tärkeää sekä tieteellisissä julkaisuissa että suurelle yleisölle esitettäessä. Miniväitösesitykseni löytyy täältä.

 1. Kohorttitutkimuksen Suunnittelu:
  • Osallistuin potilasrekisteriin perustuvan kohorttitutkimuksen suunnitteluun, joka keskittyi ikääntyneiden kaatumis- ja murtumariskeihin. Tämä tutkimus auttoi ymmärtämään, miten erilaiset tekijät, kuten kaatumisen pelko ja liikuntakyky, vaikuttavat näihin riskeihin.
 2. Yhteistyö:
  • Työskentelin monitieteisessä ja -ammatillisessa tiimissä, jossa keskityttiin ikääntyneiden terveyteen. Tämä mahdollisti kokonaisvaltaisen näkemyksen tavoitteena parantaa potilashoitoa.
 3. Tieteellinen Julkaisu:
  • Tutkimustulokset julkaistiin Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen eRepo-palvelussa, mikä parantaa ymmärrystä ikääntyneiden terveyden monimutkaisista tekijöistä.

Tärkeimmät huomiot

 • Laaja-alainen osaaminen fysioterapian, terveysliikunnan ja terveydenhuollon alalla.
 • Syvällinen ymmärrys ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.
 • Vahva metodologinen osaaminen, erityisesti kohorttitutkimuksen saralla.
 • Moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen olivat keskeisiä osaamisalueita.

Avainsanat

#ProGraduTutkielma #MastersThesis #Kaatumispelko #FearOfFalling #Liikuntakyky #Mobility #LiikuntainterventionOnnistuminen #SuccessOfPhysicalIntervention #Kohorttitutkimus #CohortStudy

Lähteet

Korpi, T. (2021). Kaatumisen pelko: Onko vaikutusta liikuntaharjoittelun onnistumiseen? Bachelor thesis, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30294.11844

Korpi, T. (2022). Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention onnistumiseen. Kohorttitutkimus ikääntyneistä, joilla on osteoporoosi-, kaatumis- ja murtumariski. [Itä-Suomen yliopisto UEF]. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/28492

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: