ETUSIVU

1. Henkilöstöhallinto

JOHDANTO

Olen aina ollut kiinnostunut henkilöstöhallinnosta, sillä se yhdistää ihmisten johtamisen ja organisaation kehittämisen. Tavoitteenani on hyödyntää osaamistani ja kokemustani henkilöstöhallinnon tehtävissä, erityisesti terveydenhuollon alalla, jossa voin yhdistää ammatillisen taustani ja intohimoni ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.

TAIDON MÄÄRITELMÄ

Henkilöstöhallinnon taito, jota myös nimellä Human Resources Management (HRM) kutsutaan, on laaja. Se kattaa monia erilaisia taitoja ja vastuita. Se sisältää elementtejä kuten kuten rekrytoinnin, työntekijöiden kehittämisen, suorituksen hallinnan, työsuhteiden hallinnan, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin edistämisen sekä strategisen henkilöstösuunnittelun. Henkilöstöhallinnon taito tarkoittaa näiden osa-alueiden hallintaa ja kykyä soveltaa niitä käytännössä, mikä on välttämätöntä menestyksekkäälle urakehitykselle henkilöstöhallinnon alalla.

OSAAMISENI

Olen Tomi Korpi, ja minulla on vankka ja monipuolinen osaaminen henkilöstöhallinnon alueella. Olen hankkinut tätä osaamista sekä koulutukseni että työkokemukseni kautta. Fysioterapeutin ja terveystieteiden maisterin tutkinnoissani olen oppinut ymmärtämään ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita, mikä on erittäin tärkeää henkilöstöhallinnossa. Lisäksi 14 vuoden työkokemukseni Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, HUS:ssa, on antanut minulle laajan ymmärryksen terveydenhuollon organisaatiosta ja sen toiminnasta.

Olen toiminut useissa eri tehtävissä, kuten sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla, mikä on antanut minulle monipuolisen näkemyksen erilaisista työympäristöistä ja niiden vaatimuksista. Olen toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, mikä on vaatinut minulta itsenäistä työskentelyä, mutta myös tiimityötä ja yhteistyötä muiden kanssa. Olen myös Suomen urheilufysioterapeuttien ja Suomen fysioterapeuttien ja Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestön jäsen, mikä on antanut minulle mahdollisuuden verkostoitua ja oppia muilta alan ammattilaisilta.

 1. Rekrytointi ja Valinta: Olen osallistunut tiimien kokoamiseen ja uusien työntekijöiden valintaan HUS:ssa, hyödyntäen analyyttisiä taitojani ehdokkaiden arvioinnissa.
 2. Työntekijöiden Kehittäminen: Olen suunnitellut ja toteuttanut koulutusohjelmia, jotka keskittyvät työntekijöiden ammatilliseen kasvuun ja osaamisen kehittämiseen.
 3. Suorituksen Hallinta: Olen käyttänyt suoritusarviointimenetelmiä oman kehitykseni seuraamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.
 4. Työsuhteiden Hallinta: Olen työskennellyt tiiviisti työlainsäädännön ja työsuhteiden hallinnan parissa, varmistaen oikeudenmukaiset ja tehokkaat käytännöt.
 5. Organisaatiokulttuurin ja Työhyvinvoinnin Edistäminen: Olen edistänyt positiivista työympäristöä ja työhyvinvointia, mikä on parantanut työntekijöiden sitoutumista ja työtyytyväisyyttä.
 6. Strateginen Henkilöstösuunnittelu: Olen osallistunut henkilöstöstrategioiden kehittämiseen, jotka tukevat organisaation tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.

 

Esimerkiksi tutkimusprojektissani onnistuin yhdessä 5 hengen moniammatillisessa tiimissä tuottamaan tieteellisen artikkelin pro gradu -työstäni vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä osoittaa kykyni hallita projekteja, johtaa tiimejä ja saavuttaa konkreettisia tuloksia.

YHTEENVETO

Osaamiseni ja kokemukseni henkilöstöhallinnossa ovat vahvat ja monipuoliset. Olen osoittanut kykyni johtaa ja motivoida ihmisiä, hallita henkilöstöresursseja tehokkaasti ja hyödyntää verkostoitumismahdollisuuksia ammatillisessa kehityksessäni. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja tuomaan arvokkaan panokseni mihin tahansa organisaatioon, joka arvostaa henkilöstöhallinnon merkitystä ja pyrkii edistämään työntekijöidensä hyvinvointia ja kehitystä.

AVAINSANAT

 1. #HumanResourcesManagement – Kattaa laajasti henkilöstöhallinnon eri näkökulmat.
 2. #TalentAcquisition – Keskeinen termi rekrytoinnissa ja lahjakkuuksien hankinnassa.
 3. #EmployeeDevelopment – Korostaa työntekijöiden kehityksen ja koulutuksen merkitystä.
 4. #PerformanceManagement – Tärkeä osa-alue työntekijöiden suorituskyvyn hallinnassa.
 5. #LaborRelations – Keskittyy työsuhteiden ja työlainsäädännön näkökulmiin.
 6. #OrganizationalCulture – Tärkeä aihealue työympäristön ja yrityskulttuurin kehittämisessä.
 7. #StrategicHR – Korostaa henkilöstöhallinnon strategista roolia organisaatiossa.
 8. #WorkplaceWellbeing – Painottaa työhyvinvoinnin ja työntekijöiden terveyden merkitystä.
 9. #HRInnovation – Sopii keskusteluihin uusista suuntauksista ja innovaatioista henkilöstöhallinnossa.
 10. #HRLeadership – Keskittyy henkilöstöhallinnon johtamisen ja vaikutusvallan näkökulmiin.

 

Lähteet

 1. Dieleman, M., & Harnmeijer, J. W. (2006). Improving health worker performance: in search of promising practices. Human Resources for Health, 4(20). Saatavilla: https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-4-20
 2. LinkedIn Learning. (2022). Strategic Human Resources. Saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/learning/strategic-human-resources-2022
 3. University of St. Augustine for Health Sciences. (2021). Leadership in Healthcare: What You Need to Know. Saatavilla: https://www.usa.edu/blog/leadership-in-healthcare/
 4. Coursera (2022). What Is HR? Saatavilla: https://www.coursera.org/articles/what-is-hr
 5. Coursera (2022). Human Resource Management. Saatavilla: https://www.coursera.org/articles/human-resource-management

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: