ETUSIVU

12.Tilastotiede

Tilastotieteen määritelmä

Tilastotiede on matematiikan ala, joka keskittyy datan keräämiseen, analysointiin, tulkintaan ja esittämiseen. Se on tärkeä työkalu päätöksenteossa ja auttaa meitä ymmärtämään maailmaa ympärillämme.

Oma osaaminen

Olen Tomi Korpi, terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti, jolla on laaja kokemus erikoissairaanhoidosta. Olen myös toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, mikä on antanut minulle vankan pohjan tieteelliselle tutkimukselle ja tilastotieteelle. Tilastotiede on olennainen osa tutkimustyötäni, ja se kattaa datan keräämisen, organisoinnin, analysoinnin, tulkinnan ja päätöksenteon. Tämä vaatii tilastollisen ohjelmiston käyttöä sekä tilastollisen teorian ja eettisten periaatteiden ymmärtämistä.

Olen osallistunut tieteellisiin tutkimuksiin, joissa tilastotiede on ollut olennainen osa. Olen kerännyt, organisoinut, analysoinut ja tulkinnut dataa sekä tehnyt päätöksiä sen perusteella. Olen myös käyttänyt tilasto-ohjelmistoja kuten SPSS tai Rstudio ja soveltanut tilastollista teoriaa sekä eettisiä periaatteita.

Esimerkkejä tilastotieteen taidoistani:

 1. Datan kerääminen: Olen kerännyt tietoa tutkimuksiini. Tämä on sisältänyt esimerkiksi kyselyjen suunnittelun ja toteuttamisen tai olemassa olevan datan keräämisen vaikkapa potilastietojärjestelmästä.
 2. Datan organisointi: Olen järjestänyt ja muokannut dataa niin, että sitä voidaan analysoida. Tämä on sisältänyt esimerkiksi datan puhdistamista tai datan muuntamista eri muotoihin.
 3. Tilastollinen analyysi: Olen käyttänyt tilastollisia menetelmiä datan analysoimiseksi. Tämä on sisältänyt esimerkiksi keskiarvojen, mediaanien tai hajontojen laskemista, tai monimutkaisempia menetelmiä kuten regressioanalyysiä tai meta-analyysia.
 4. Tulkinta: Olen tulkinnut analyysin tuloksia ja tehnyt niistä johtopäätöksiä. Tämä on sisältänyt esimerkiksi tulosten merkityksen selittämistä tai niiden merkityksen arvioimista suhteessa tutkimuskysymykseen.
 5. Päätöksenteko: Olen käyttänyt analyysin tuloksia päätöksenteossa. Tämä on sisältänyt esimerkiksi päätöksen tekemistä siitä, tukevatko tulokset tutkimushypoteesia, tai päätöksen tekemistä siitä, mitä toimenpiteitä tulosten perusteella pitäisi tehdä.
 6. Tilastollisen ohjelmiston käyttö: Olen käyttänyt tilastollista ohjelmistoa, kuten R:ää tai SPSS:ää, datan analysoimiseksi.
 7. Tilastollisen teorian ymmärtäminen: Ymmärrän tilastollisten menetelmien ja periaatteiden, kuten esimerkiksi tietämyksen eri tilastollisista jakaumista tai testien oletuksista.
 8. Eettisten periaatteiden ymmärtäminen: Olen tietoinen siitä, miten tietoja tulisi kerätä, käsitellä ja analysoida eettisesti.

Avainsanat

#Statistics #DataCollection #DataOrganization #StatisticalAnalysis #Interpretation #DecisionMaking #StatisticalSoftware #StatisticalTheory #EthicalPrinciples #StatisticalSkillsDevelopment

Lähteet

 1. (2022). Statistical Analysis. https://www.wallstreetmojo.com/statistical-analysis/
 2. Encyclopædia Britannica. (2022). Statistics. https://www.britannica.com/science/statistics
 3. (2022). 7 Types of Statistical Analysis Techniques (And Process Steps). https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-statistical-analysis
 4. Koo, T. K., & Li, M. Y. (2019). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. Journal of chiropractic medicine, 18(2), 175–181. https://doi.org/10.1016/j.jcm.2019.01.012 

Kuvalähteet: Canva & Midjourney Inc®

Share this: