ETUSIVU

22. Myynti

Määritelmä

Myynti on dynaaminen ja monimutkainen taito, joka käsittää useita osa-alueita ja vaatii monenlaista osaamista. Se on prosessi, jossa tuotteita, palveluita tai ideoita tarjotaan potentiaalisille asiakkaille pyrkimyksenä saada heidät ostamaan tai sitoutumaan niihin. Myynti vaatii syvällistä asiakasymmärrystä, tuotetuntemusta, vahvoja viestintätaitoja, neuvottelutaitoja, ratkaisukeskeisyyttä ja teknologista osaamista, vain mainitakseni muutamia.

Myyntiosaamiseni

Olen Tomi Korpi. Vaikka päätaustani on fysioterapiassa ja terveystieteissä, olen hankkinut monia taitoja ja kokemuksia, jotka ovat tehneet minusta pätevän myyjän. Olen oppinut ymmärtämään ihmisiä ja heidän tarpeitaan sekä kommunikoimaan tehokkaasti erilaisten asiakkaiden kanssa. Olen myös perehtynyt moniin teknologisiin työkaluihin ja ohjelmistoihin, jotka ovat olennaisia nykyaikaisessa myynnissä.

Esimerkit

  1. Viestintä: Työskennellessäni fysioterapeuttina olen neuvotellut monien erilaisten asiakkaiden kanssa heidän kuntoutuksestaan ja hoidostaan. Tämä on vaatinut minulta kykyä kuunnella aktiivisesti ja ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.
  2. Tutkimus ja Analyysi: Olen toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, mikä on antanut minulle syvällisen ymmärryksen tilastollisesta analyysistä ja tutkimusmenetelmistä – taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myynnin analysoinnissa ja strategiassa.
  3. Teknologiaosaaminen: Olen käyttänyt erilaisia teknologisia laitteita ja ohjelmistoja työssäni, mikä on antanut minulle vankan pohjan digitaalisten työkalujen käytössä myynnissä.
  4. Markkinoiden Ymmärtäminen: Tietämykseni urheilun ja liikunnan markkinoista ja asiakaskunnasta.
  5. Verkostoituminen: Jäsenyyteni eri ammattijärjestöissä, erilaisten koulutustilaisuuksien ja yliopisto-opintoni tuomat kontaktit.
  6. Etiikka: Olen aina toiminut eettisesti ja vastuullisesti, ja uskon, että pitkäaikainen menestys myynnissä perustuu luottamukseen.

Olen ylpeä siitä, miten olen soveltanut myyntitaitojani käytännössä. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja soveltamaan taitojani uusissa ympäristöissä.

Avainsanat

#SalesSkills #SalesExpertise #SalesNegotiation #ProductKnowledge #SalesCommunication #MarketUnderstanding #SalesNetworking #DigitalSalesTools #SalesEthics #SalesPersistence

Lähteet

  1. Cvetkoska, V., & Iliev, F. (2016). Criteria of Successful Career in Sales: Sales Managers Perspective. ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion, 2(1), 39–46. https://hrcak.srce.hr/file/365189 
  2. Heydari, M., Momtaz, B., & Danai, H. (2015). The Relationship between Business Executives and Sales Negotiation Skills Ceramic. 12, 361–366. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Heydari-18/publication/312033735_The_Relationship_between_Business_Executives_and_Sales_Negotiation_Skills_Ceramic/links/59b8dce8aca27241618989a8/The-Relationship-between-Business-Executives-and-Sales-Negotiation-Skills-Ceramic.pdf
  3. Koponen, J., Julkunen, S., & Asai, A. (2019). Sales communication competence in international B2B solution selling. Industrial Marketing Management, 82, 238–252. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.01.009
  4. Rippé, C. B., & Dubinsky, A. J. (2018). Trust me, I’m a physician using sales skills: Enhancing physician–patient communication through the personal selling process. Health Marketing Quarterly, 35(4), 245–265. https://doi.org/10.1080/07359683.2018.1524594

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: