ETUSIVU

Mika Venojärvi

ja

Kim Lesch

Yliopistonlehtori, Lääketieteen laitos, Biolääketiede

Väitöskirjatutkija, Lääketieteen laitos, Biolääketiede

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arviointilomake

Tomi Korven pro gradu -työ “Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention onnistumiseen: Kohorttitutkimus ikääntyneistä, joilla on osteoporoosi-, kaatumis- ja murtumariski” on aihepiiriltään erittäin ajankohtainen.

Tomi on työssään osoittanut itsenäisyyttä ja tehnyt merkittävän panoksen sen suunnitteluun. Suunnitteluvaiheessa olisi kuitenkin voinut keskittyä tiiviimmin rajatumpaan kokonaisuuteen, mikä näkyy työn eri osissa.

Kirjallisuuskatsaus on laaja, mutta siinä on hieman sekaannusta systemaattisen katsauksen ja alkuperäistutkimusten välillä. Tämä johtaa osittain epärelevantin kirjallisuuden sisällyttämiseen. Aineiston ja menetelmien valinta on kuitenkin relevantti tämänkaltaiselle tutkimukselle.

Tilastoanalyysit ovat huolellisesti suoritetut ja monipuoliset. Sekä sekoittavien tekijöiden että poisjääneiden näkökohtien merkitystä on pohdittu ansiokkaasti. Tulososio on kuitenkin varsin laaja, minkä vuoksi on vaikea hahmottaa tutkimuksen keskeisiä tuloksia. Osiossa olisi voinut keskittyä enemmän vain interventiomuutoksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Sen sijaan tulososio on nyt haastavasti luettavissa ja sisältää runsaasti kuvia ja taulukoita.

Pohdintaosio toistaa suurelta osin tulososiota ja sisältää verrattain vähän vertailua aiempiin tutkimuksiin. Johtopäätöksissä teksti on sen sijaan selkeää ja ytimekästä.

Tutkielman kieliasu, rakenne ja esitystapa noudattavat pääosin tieteellisen kirjoittamisen konventioita. Lähdemerkintöjen määrää olisi kuitenkin voinut karsia, ja osan kuvista ja taulukoista olisi voinut jättää pois tai yhdistää.

Kokonaisuutena työ on hyvä, mutta sen laajuuden vuoksi keskeinen viesti jää hieman epäselväksi.”

 

Yhteenveto

– Työ on ajankohtainen ja Tomi on osoittanut itsenäisyyttä suunnittelussa.
– Kirjallisuuskatsaus ja tilastoanalyysit ovat kattavia, mutta tulososio on liian laaja.
– Pohdinta kaipaisi enemmän vertailua aiempaan tutkimukseen, ja johtopäätökset ovat selkeitä.
– Kieliasu ja rakenne ovat pääosin hyvät, mutta lähdemerkintöjä ja visuaalisia elementtejä olisi voinut karsia.
– Keskeinen viesti jää hieman epäselväksi työn laajuuden vuoksi.

Kuvalähteet: Canva & Midjourney Inc®

Share this: